Chăm Boss

Là phận Sen, các bác phải học cách chăm Boss nha. Chứ không Boss giận, Boss nghỉ chơi, Boss đuổi việc thì thất nghiệp đấy!